ХАЖИГДУУ

Хажиг байрын: хажигдуу мал (хажиг байрын мал), хажигдуу хүн (хажиг байрын хүн).

хажигдуу мал хажиг байрын мал
хажигдуу хүн хажиг байрын хүн