хадмал тайлбар
ном сударт тохиолдох хэцүү үг хэллэгийн тайлбар