ХАДРАМТГАЙ

Хадрах нь олонтоо, юм л бол хадарч явдаг.