хадмал бүтээц
найдварт байдлыг сайжруулах зорилгоор салангид төмөр эдлэлийг хооронд нь хадаж тавлах аргаар хийсэн бүтээц