ХАДААС II

1. Нарийн тоо тогтоож өгсөн зүйлээс дутвал гүйцээхээр бэлтгэл болгож илүү хийсэн зүйл: хадаастай хийх дэлгэрэнгүй...


2. Дутсан зүйлийг нөхөхөөр илүү бэлдсэн юм: хадаасны мал [хуучирсан] (тогтоож өгсөн тооноос илүү гарган бэлтгэсэн албаны мал), дэлгэрэнгүй...
хадаастай хийх илүү хийх
хадаасны мал

тогтоож өгсөн тооноос илүү гарган бэлтгэсэн албаны мал

хадаасны хүн албанд илүү тоогоор гарсан хүн, нөөцийн хүн
Ижил үг:

ХАДААС I

ХАДААС III

ХАДААС IV