ХАДААСГАНА I
/ ургамал /

Хүнсэнд хэрэглэх ойн ургамал; лиш.

Ижил үг:

ХАДААСГАНА II