ХАДААСТ

Хадаас бүхий: хадааст мод (хадаас хатгасан мод).