ХАДААШРАХ

Сэтгэлд хоногшин тогтох шинж орох: сэтгэлд хадаашрах (сэтгэлд хоногших шинж орох), бодолд дэлгэрэнгүй... (бодолд хадаатай байх шинжтэй болох).

сэтгэлд хадаашрах сэтгэлд хоногших шинж орох
бодолд хадаашрах бодолд хадаатай байх шинжтэй болох