ХАДАГЧ

Хадах хэрэгсэл: өвс хадагч (өвс хадах хэрэгсэл).