ХАДАМНАХ
/ хуучирсан /

1. Хадамд гарах;


2. Нөхрийн гэр бүлийнхний аман цээрийг сахих, биелүүлэх.