ХАДАМЛАХ

1. Охиноо хадамд гаргах;


2. Хадмындаа айлчлах.