ХАДААХ

1. Цээжлэх, тогтоох, хоногшуулах: санаандаа хадаах (санаандаа хоногшуулах);


2. Дуу чимээ ихээр гаргах, цуурай гаргах: дуу хадаах (их дуу тавих);
3. Тоос манан татуулах: манан хадаах (а. Манан бостол нь хурдан явах; б. [шилжсэн] Үймүүлэх, дэггүйтэх) - Яаж тоос манан хадааж дэлгэрэнгүй... Б.Бааст. Алтайн цэцэг.

дуу хадаах их дуу тавих
манан хадаах а. Манан бостол нь хурдан явах; б. [шилжсэн] Үймүүлэх, дэггүйтэх