ХАДААСДАХ

Хадаас хэт олноор хадсанаас тохиромжгүй болох.