ХАДААС III

Хонинд тусах нэгэн зүйл халдварт өвчин.

Ижил үг:

ХАДААС I

ХАДААС II

ХАДААС IV