хаан суух
а. Хааны хойчийг залгамжлах; б. [шилжсэн] Юманд эзэн суух