ХААН II:

хаан ус (холимог хүчил).

Ижил үг:

ХААН I

ХААН III:

ХААН IV: