ХААН III:

хаан авлах (өвөл ан хийх).

Ижил үг:

ХААН I

ХААН II:

ХААН IV: