ХААНТ

Хаан бүхий; үе улиран улсыг захирах ёст: хаант төр (үе уламжилсан хаан нь төрийн эрхийг ганцаараа дэлгэрэнгүй...

хаант төр үе уламжилсан хаан нь төрийн эрхийг ганцаараа эзэмшин барьдаг төр
хаант засаглал төрийн засаглалын дээд эрх мэдэл нэг хүний гарт угсаа залгамжлан шилждэг насан туршийн гүйцэтгэх алба