хаант засаглал
төрийн засаглалын дээд эрх мэдэл нэг хүний гарт угсаа залгамжлан шилждэг насан туршийн гүйцэтгэх алба