ХААТАЙ :

хаатай тэрэг (дэлбээтэй тэрэг, дэлбээлж явахад суух хэсэгтэй тэрэг).