хаант төр
үе уламжилсан хаан нь төрийн эрхийг ганцаараа эзэмшин барьдаг төр