хаалгаа барих
үйлдвэрлэл, үйлчилгээ явуулахаа бүрмөсөн болих