ФИЗИК

Бодис зүй, бодисын ахуй чадал, тогтоц, түүний хөдлөх ба хувилах хэлбэр, байгалийн үзэгдлүүдийн нийт зүй тогтлыг судлах дэлгэрэнгүй...

физик хими химийн аливаа үзэгдэл тэдгээрийн зүй тогтлыг физикийн онол, аргазүйн ерөнхий зарчимд тулгуурлан судлах шинжлэх ухаан
физик эмчилгээ цахилгаан, гэрэл, дуу, ус, шавар, лаа зэргээр өвчнийг эмчлэх эмчилгээний нэг төрөл