ФИНАНС

Улс, хоршоолол, үйлдвэр, аж ахуйн газрын эрх мэдэлд буй бүхий л мөнгөн хөрөнгийн цогц, түүнийг бүрдүүлэх хуваарилах, дэлгэрэнгүй...