ФОНД

1. Сан хөмрөг, бэлтгэл хөрөнгө, хуримтлал - Зөвлөлтийн олон үндэстний утга зохиолын алтан фондод орж байдаг дэлгэрэнгүй... “Цог” сэтгүүл., цалингийн фонд (цалингийн хуримтлал), фондын хөрөнгө (бэлтгэл хөрөнгө, хуримтлуулсан хөрөнгө);


2. Бэлдэц, нөөц: үрийн фонд (үрийн нөөц).

цалингийн фонд цалингийн хуримтлал
фондын хөрөнгө бэлтгэл хөрөнгө, хуримтлуулсан хөрөнгө
үрийн фонд үрийн нөөц