ФОРУМ

1. Эртний Ромд улс төрийн амьдралын төв болж байсан зах зээлийн газар;


2. Олон нийтийг хамарсан хурал зөвлөгөөн, хэлэлцүүлэг.