фондын хөрөнгө
бэлтгэл хөрөнгө, хуримтлуулсан хөрөнгө