ФОРМАЛИЗМ

Хүний үйл ажиллагааны бүх хүрээнд агуулгаас хэлбэрийг урьтал болгодог үзэл.