физик хими
химийн аливаа үзэгдэл тэдгээрийн зүй тогтлыг физикийн онол, аргазүйн ерөнхий зарчимд тулгуурлан судлах шинжлэх ухаан