ҮНДЭСЛЭГЭЭ

Үндэс болгосон юм, ямар нэгэн бодомжийн эсвэл онолын харилцан холбоотой бодомжуудын цогц.