ҮНДЭСТ

Үндэс бүхий: үндэст мод (үндэс бүхий мод), үндэст өвс салхинд хийсэхгүй, үнэнч хүн аюулд дэлгэрэнгүй... [зүйр цэцэн үг] (үнэн хэзээд зөв байдаг гэсэн санаа).

үндэст мод үндэс бүхий мод
үндэст өвс салхинд хийсэхгүй үнэнч хүн аюулд ажрахгүй үнэн хэзээд зөв байдаг гэсэн санаа