ҮНСДЭХ

Үнс түрхэх: үнсэдсэн арьс (үнс түрхэж зумласан арьс).