ҮНСЛЭГ

Үнс мэт шинжтэй: үнслэг хөрс (цайвар хөрс).

үнслэг хөрс цайвар хөрс