ҮНСЛЭХ II

Үнс түрхэх, үнсдэх.

Ижил үг:

ҮНСЛЭХ I