ҮНСТЭХ I

1. Зуух, тулга зэрэгт үнс их болох: зуух үнстэх (зуух үнсээр дүүрэх).

Ижил үг:

ҮНСТЭХ II