ҮНДЭСТЭН

Нийтийн нэг хэл соёл, газар нутагтай түүхийн урт удаан хугацааны явцад бүрэлдэн тогтсон ястнуудын нэгдэл: дэлгэрэнгүй...

үндэстний цөөнх нэг улсад харьяалагдах олон үндэстнүүдээс цөөн тоотон хүмүүс
улс үндэстэн нэгэн улсад харьяалагдах бүлэг хүмүүс
үндэстний хэл үндэстний эзэмшин хэрэглэж буй хэл
үндэстний соёл

нийгмийн урт удаан хугацаанд хэвшин тогтсон үндэсний өвөрмөц соёл түүхийн бүх хэлбэр

үндэстэн ястан нэг хэл яриа, нийтлэг ёс заншил бүхий бүлэг хүмүүсийн ерөнхий нэр
угсаа үндэстэн гарал үүсэл, хэл соёл нэгтэй хүмүүс