ҮНДЭСЛЭЛ

Уламжлал, уг иш, батлах нотлох зүйл: онолын үндэслэл (онолын талын эш үндэс), үндэслэл дэлгэрэнгүй... [хоршоо] (хэрэг явдлын гарах болсон шалтгаан хийгээд түүнийг нотлох баримт).

онолын үндэслэл онолын талын эш үндэс
үндэслэл нотолгоо хэрэг явдлын гарах болсон шалтгаан хийгээд түүнийг нотлох баримт

•үндэслэл баталгаа- аливаа зүйл батлагдаж нотлогдсон

Зочин 2020-10-21 22:27:16