ҮНДЭСЛЭЛТ

Үндэслэх үйлийн үр дүнг заасан нэр, ургамлын үндэс нь соёолж гарах явц, байдал.