ҮЛХИЙ

Уруулын хөрс яршиж эдгэрэхгүй улцайх нэгэн зүйл өвчин: үлхий амтай (яран амтай), үлхий дэлгэрэнгүй... (уруул өвчилж ярших), үлхий амруу [хоршоо] (хүн, малын уруул ам цэврүүтэн улайх өвчин).

үлхий амтай яран амтай
үлхий болох уруул өвчилж ярших
үлхий амруу хүн, малын уруул ам цэврүүтэн улайх өвчин