үлхий амруу
хүн, малын уруул ам цэврүүтэн улайх өвчин