төлгө үзэх
хүний төөрөг тавиланг урьдчилан харах мэргэлэх