алаг үзэх
хүнийг үзэл бодол, байр суурь, гарал үүслээр нь ялгаварлах