нөгөө талаас нь авч үзэх
нөгөө талаас нь харах, өөрөөр бодох