нэгийгээ үзэх
хэн нь хэнийгээ дийлэхээ үзэх, тэмцэлдэх