амсаж үзэх
а. Амтыг нь үзэх; б. [шилжсэн] Туулах, гэтлэх