үзэх харах хүнгүй
харж хандах хүнгүй, тусалж дэмжих хүнгүй