үзэх харах
а. Нүдээр харах; б. [шилжсэн] Тэтгэх, хайхрах, асрамжлах