үзлийн юм болох
үзэж харахад хэцүү болох, этгээд гажуу хувцаслах, бохир заваан байх