үзэл санаа
хүний ухаанд объектив бодит байдал, үзэгдэл тусч, ертөнцийг цаашид танин мэдэх, практик дээр хувирган өөрчлөх зорилгыг ухаарсан ухаарал