ҮЕНЦЭР I

Ах дүү, авга, элэнц өвгийн хоёрдугаар үеийн ач. Биеэс нас илүүг үенцэр ах, нас цөөнийг нь үенцэр дүү гэнэ: дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ҮЕНЦЭР II